Algemene voorwaarden

De algemene voorwaarden van Sardonos Promoties:
 • Onder huurder wordt verstaan degene die de verhuurgoederen heeft gehuurd.

 • Onder verhuurder wordt verstaan SARDONOS PROMOTIES (kvK te Breda Nr. 20064390) 4651 JN STEENBERGEN, verhuur/catering Leerlooierij 13 4651 SM STEENBERGEN) of een van de medewerkers van dit bedrijf.

 • Huurder verklaart hiermede handelingsbekwaam te zijn, en zorg te dragen voor betaling.

 • Object van deze overeenkomst:
  Deze overeenkomst heeft betrekking op de verhuur van gebruiksvoorwerpen welke zijn omschreven in de factuur en/of afleveringsbon.

 • Levering en terugbezorging:
  De huurder dient zelf het gehuurde bij de verhuurder op te halen en na beëindiging van de verhuurtermijn aan de verhuurder terug te geven, tenzij tussen partijen is overeengekomen dat de verhuurder zal bezorgen en/of retour halen. De gehuurde goederen mogen niet aan derden worden doorverhuurd zonder toestemming van verhuurder. Het halen en retour brengen door de huurder is voor eigen risico van de huurder. Bij bezorgen en/of retourhalen door de verhuurder worden transportkosten in rekening gebracht. Tarieven op aanvraag. Goederen worden op de begane grond zo dicht mogelijk aan de openbare weg afgeleverd/opgehaald. De plaats dient goed bereikbaar te zijn voor onze vrachtauto’s (zwaar verkeer). Eventuele spoorvorming en het terug in order maken van terreinen vallen ten laste van de huurder. Bij intern transport, opbouwen, afbreken enz. wordt buiten de transportkosten ook arbeidsloon berekend met een minimum van een half uur. U dient de goederen welke wij bezorgd hebben aan ons ter beschikking te stellen, in dezelfde staat als waarin zij zich bevonden bij aflevering. Wij raden U aan hiervoor een verzekering af te sluiten. De goederen dienen bij ophalen gesorteerd, gereinigd en geordend gestapeld te zijn op de begane grond.

 • Controle op goede staat van de gebruiksgoederen:
  De huurder wordt geacht, direct na ontvangst of tenminste binnen 05 uur, het gehuurde op gebreken of juiste aantal te hebben gecontroleerd. Eventuele manco’s, gebreken of andere klachten moeten op bezorgdag afhaaldatum binnen 05 uur na bezorgen/ophalen telefonisch of per telefax aan SARDONOS worden gemeld. Gebruik van de goederen heft het recht op reclameren op. Schade aan materialen veroorzaakt in de periode waarin u de materialen huurt, wordt verhaald op de verhuurder. De klant heeft het recht om bij de in ontvangstname of teruggave van het materiaal aanwezig te zijn teneinde natelling en staat tegensprekelijk te kunnen vaststellen. Indien huurder afziet van dit recht, zal de tellingen eventuele vaststelling van schade door verhuurder bindend zijn. * Duur van overeenkomst: Deze overeenkomst is gesloten voor bepaalde tijd, gerekend vanaf de datum vermeld op de factuur of afleveringsbon. Bij het vaststellen van de tijdsduur van dit verhuurcontract geldt een gedeelte van een dag als een gehele dag.

 • Afrekening:
  Rekeningen moeten contant of binnen 08 dagen na factuurdatum worden voldaan, tenzij met de verhuurder anders overeengekomen. Bij niet-betaling op de vervaldag wordt het factuurbedrag verhoogd met intrest van 1,5% per maand en met een conventionele schadeloosstelling van 10% met een minimum van € 25,00 vanaf factuurdatum, zonder enige aanmaning of ingebrekestelling. Tevens worden alle andere openstaande factuurbedragen onmiddellijk opeisbaar en kunnen alle lopende contracten verbroken worden. Verhuurder heeft het recht op dat ogenblik het materiaal te laten terughalen, zonder beroep te doen op de rechter en alle kosten door te rekenen aan de huurder. In geval van faillissement van de huurder wordt de huurder of zijn afgevaardigde persoonlijk aansprakelijk gesteld voor de betaling van de verschuldigde huurgelden alsook voor het onmiddellijk terugbezorgen van het materiaal. De verhuurder blijft ten alle tijden eigenaar van de verhuurde goederen. Bij annuleren van een overeenkomst worden kosten in rekening gebracht. Wettelijke prijswijzigingen voorbehouden.

 • Verplichtingen Huurder:
  De huurder is verplicht elke schade en elk gebrek aan het gehuurde onmiddellijk aan de verhuurder te melden. Het zelf verrichten van reparaties is niet toegestaan. De huurder is aansprakelijk voor vermissing, breuk, beschadiging, weersinvloeden ed. Bij constatering hiervan wordt naast de huurprijs de vervangingswaarde berekend. Vermiste goederen worden, mits binnen 14 dagen terugbezorgd, tegen de berekende prijs teruggenomen met dien verstande dat over elke dag dat het verhuurde langer is verhuurd als was overeengekomen de verhuurprijs wordt berekend.

 • De huurder is verplicht alles in goede staat en schoon terug te bezorgen. Onder schoon wordt verstaan wassen en nadrogen ter voorkoming van strepen en kalkaanslag op servies, glaswerk en bestek. Het is mogelijk het materiaal tegen bewassingkosten retour te brengen, hierbij dienen servies/bestek en glaswerk afgeveegd te zijn en per soort in de juiste verpakking geplaatst te worden. Afval en etensresten dienen zich niet tussen of in de goederen te bevinden. Breuk en manco dienen niet met ander materiaal aangevuld te worden. Onder breuk verstaan wij ook barsten en stukjes eraf.

 • De huurder dient goederen van stof (parasols, linnengoed, tentzeilen ed.), die tijdens het gebruik nat geworden zijn, te drogen alvorens deze in te pakken of te vouwen. Dit ter voorkoming van vochtplekken. Tenten worden verhuurd voor risico van de huurder. Het is ten strengste verboden stickers, slingers, crêpepapier e.d. aan te brengen op vensters, deuren, vloer, dakzeilen, zijkanten en panelen. Het is niet toegestaan om op de vloeren te schilderen, gaten te maken of tapijt te plakken, of om de tenten op enige manier te beplakken. Het is niet toegestaan om brandende of brandbare materialen in, of in de directe omgeving van, de tent te plaatsen. De spanten van de tenten dienen ongemoeid te blijven, er mogen dus geen zware materialen in de nok of aan spanten van de tenten bevestigd worden. De huurder stelt gratis aan de verhuurder een geschikt bevonden, voldoende groot en egaal terrein ter beschikking voor de plaatsing van de tenten. De huurder draagt er zorg voor dat de aanwezigheid van ondergrondse kabels en leidingen zichtbaar bovengronds worden aangeduid. Indien deze leidingen niet of niet op de juiste manier zijn aangeduid, is de verhuurder niet verantwoordelijk voor eventuele beschadigingen. Bij storm dient huurder de tent op dusdanige wijze vast te zetten dat schade aan tent en derde vermeden wordt. Bij sneeuwval dient de huurder onmiddellijk verwarmingstoestellen in te schakelen, zodat volledige ontdooiing gegarandeerd is in verband met instortingsgevaar.

 • Aansprakelijkheid:
  Voor schade die aan huurder of aan derde direct of indirect ingevolge het gebruik van het gehuurde zou kunnen of is ontstaan is verhuurder nooit aansprakelijk, zelfs niet indien deze schade het gevolg mocht zijn van het verwerken van ondeugdelijk materiaal of van de aanwezigheid van een constructiefout in het gehuurde. Huurder zal verhuurder ter zake voor alle aanspraken van derden vrijwaren. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd zonder toestemming van sardonos promoties. Typfouten en prijswijzigingen voorbehouden.