Privacyverklaring

Privacy, Hieronder leest u onze privacyverklaring conform de AVG wet.

Sardonos promoties, gevestigd aan Leerlooierij 13 4651 SM STEENBERGEN, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Contactgegevens: Leerlooierij 13 4651 SM STEENBERGEN +31 167 56 25 75 +31 61 30 50 353 www.Sardonos.nl info@Sardonos.nl Stephan Ardon is de Functionaris Gegevensbescherming van Sardonos promoties. Hij is te bereiken via Stephan@Sardonos.nl Persoonsgegevens die wij verwerken Sardonos promoties verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken: - Voor- en achternaam - Geslacht - Geboortedatum - Geboorteplaats - Adresgegevens - Telefoonnummer - E-mailadres - Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch - Bankrekeningnummer Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken Sardonos promoties verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u: - kredietwaardigheidscheck Bij Sardonos promoties is het mogelijk om achteraf te betalen voor de producten die u koopt. Om dit mogelijk te maken en u en onszelf te beschermen tegen misbruik, kunnen wij uw kredietwaardigheid laten toetsen. Dit doen wij door de noodzakelijke persoonsgegevens (waaronder uw adresgegevens) te verstrekken aan een kredietwaardigheidsbeoordelaar, die deze gegevens alleen voor dit doel mag gebruiken. - gegevens van personen jonger dan 16 jaar Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is, en soms wordt er ook door een persoon jonger als 16 jaar een order geplaats voor bijvoorbeeld de ouders (ontbijtje oid). Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@Sardonos.nl, dan verwijderen wij deze informatie. - Burgerservicenummer (BSN) Sardonos promoties kan uw Burgerservicenummer (BSN) gebruiken ter identificatie van uw persoon. Dit kunnen we doen omdat u goederen van ons afneemt welke later betaald worden, of omdat u goederen huurt bij ons waarbij het belangrijk is om uw identiteit te hebben ivm het eventueel niet (geheel) terug brengen van de verhuurgoederen. Indien alle goederen ongeschonden retour zijn, de betaling onvoorwaardelijk is voldaan en er geen verdere rede is om uw Burgerservicenummer te bewaren zal deze binnen 4 maanden na de volledige afhandeling van onze overeenkomst verwijderd worden. Indien u een repeterende relatie bent kunt u toestemming geven om uw Burgerservicenummer voor een langere tijd aan te houden zodat u dat bij vervolg contact dit niet meer hoeft te overleggen. Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken Sardonos promoties verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen: - Het afhandelen van uw betaling - Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder - U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren - Om goederen en diensten bij u af te leveren - Sardonos promoties volgt uw surfgedrag over verschillende websites waarmee wij onze producten en diensten afstemmen op uw behoefte. - Sardonos promoties verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte. Geautomatiseerde besluitvorming Sardonos promoties neemt wel op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Sardonos promoties) tussen zit. Sardonos promoties gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen: RENTAL DYNAMICS, SNELSTSTART, beide programma’s verwerken onze verhuur en facturatie, indien er achterstanden zijn ivm retour brengen of betalingen zullen deze programma’s uw automatisch herinneringen/aanmaningen doen toekomen GOOGLE ANALYTICS, Hoe lang we persoonsgegevens bewaren Sardonos promoties bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens: Alle actieve klanten blijven onbeperkt in ons facturatiebestand staan Dit betreft alle gegevens welke wij nodig hebben gehad om uw bestelling uit te voeren en deze te factureren. De wettelijke termijn is 7 jaar ivm de belastingdienst. Wij bewaren deze gegevens dus langer om indien u een terugkomende klant bent u deze gegevens niet meer hoeft in te voeren. Mail Alle gegevens die u via de mail aan ons verstrekt worden bewaard met als doel u op een later tijdstip te kunnen informeren over wat u in het verleden besteld, aangevraagd, of informatie over heeft opgevraagd. Delen van persoonsgegevens met derden Sardonos promoties verkoopt/deelt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Sardonos promoties blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Bedrijven waarmee wij uw gegevens kunnen delen zijn bijvoorbeeld, de belastingdienst, onze boekhouder, accountant, verzekeraar, incassobureau. Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken Sardonos promoties gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Sardonos promoties en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@Sardonos.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Sardonos promoties wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons Hoe wij persoonsgegevens beveiligen Sardonos promoties neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@Sardonos.nl